Báo cáo tài chínhCổ đông

Báo cáo tài chính năm 2021

Công văn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 số 260421.001/BCTC.KT5 ngày 26.04.2021 thay thế BC số 030321.002/BCTC.KT5 ngày 03.03.2021. (26/4/2021) Tải văn bản
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 số 260421.001/BCTC.KT5 ngày 26.04.2021 thay thế . Tải văn bản
Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng và hợp nhất quý I/2021 so với quý I/2020.( 20/04/2021) Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2021 ( 20/04/2021) Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2021 ( 20/04/2021) Tải văn bản