Cổ đông

Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam Ngày 11/3/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã biểu quyết thông qua bản Điều lệ sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2021 ( Số 59/2020/QH14 ). […]