Cổ đôngĐiều lệ & Quy chế quản trị Công ty

Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Ngày 11/3/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã biểu quyết thông qua bản Điều lệ sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2021 ( Số 59/2020/QH14 ). Xem tại đây

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã hoàn thành sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Xem tại đây