Cổ đôngTin tức Cổ đông

Thông báo V/v về mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Tứ Phương & Lê Thị Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

     Số:  25/2014/TB-HĐQT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      ——–o0o———

TP HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2014

THÔNG BÁO

 

Căn cứ đơn báo mất giấy chứng nhận cổ phần của :

 • Họ và tên cổ đông: LÊ TỨ PHƯƠNG
 • Mã cổ đông : 0169
 • CMND số:  020008443     cấp ngày : 03/11/2004     tại  TP. HCM
 • Địa chỉ thường trú: 32/61 Ngô Quyền – P. 6 – Q.5  – TP.HCM
 • Điện thoại: 01223511454
 • Số lượng cổ phần sở hữu: 4200   cổ phần

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam xin thông báo như sau:

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin liên quan đến giấy chứng nhận cổ phần trên , Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cổ phần cho Ông Lê Tứ Phương  và Ông Lê Tứ Phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại giấy chứng nhận mới theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

• Điện thoại : 08 39414919 ( Ext.: 509 )                       Fax: 08.39404330

Trân trọng .

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

     Số:  25/2014/TB-HĐQT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      ——–o0o———

TP HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2014

THÔNG BÁO

 Căn cứ đơn báo mất giấy chứng nhận cổ phần của :

 • Họ và tên cổ đông: LÊ THỊ HẠNH
 • Mã cổ đông : 0174
 • CMND số:  021104288     cấp ngày : 30/10/2001     tại  TP. HCM
 • Địa chỉ thường trú: Số 39, đường 39, phường Tân Quy , Q.7 – TP.HCM
 • Điện thoại: 01229987775
 • Số lượng cổ phần sở hữu: 5000   cổ phần

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam xin thông báo như sau:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin liên quan đến giấy chứng nhận cổ phần trên , Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cổ phần cho Bà Lê Thị Hạnh  và Bà Lê Thị Hạnh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại giấy chứng nhận mới theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

• Điện thoại : 08 39414919 ( Ext.: 509 )                       Fax: 08.39404330

Trân trọng