Cổ đôngTin tức Cổ đông

Nghị Quyết HĐQT và Thông Báo của HĐQT

NQ HĐQT số 25/2020/NQ-VIN vv hủy danh sách ngày ĐKCC 24/02/2020 họp ĐHCĐTN 2020.
TB số 26/2020/HĐQT-VIN vv hủy danh sách ngày ĐKCC 24/02/2020 họp ĐHCĐTN 2020.