Cổ đôngTin tức Cổ đông

Nghị quyết HĐQT số 04/2020/HĐQT – VIN V/v chấp thuận thực hiện dịch vụ Logistics với các Công ty liên quan