Báo cáo tài chínhCổ đông

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019 Tải văn bản
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC quý IV năm 2019 và quý IV năm 2018 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2019 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2019 Tải văn bản
Giải trình chênh lệch LNST thu nhập DN giữa quý III năm 2019 và quý III năm 2018 của BCTC riêng và BCTC hợp nhất Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 TĐN 2019 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng 6 TĐN 2019 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 06 TĐN 2019, giải trình LNST hợp nhất 6 TĐN 2019 và 6 TĐN 2018 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019 Tải văn bản
Điều chỉnh Hồi Tố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2019 Tải văn bản
Giải trình chênh lệch LNST-MCK”VIN” Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2019 Tải văn bản