Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015…  Đọc tiếp » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Cổ đông

Thông báo V/v về mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Tứ Phương & Lê Thị Hạnh

– Thông báo mất sổ cổ đông Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam của cổ đông Lê Tứ Phương.

– Thông báo mất sổ cổ đông Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam của cổ đông Lê Thị Hạnh.  Đọc tiếp » Thông báo V/v về mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Tứ Phương & Lê Thị Hạnh