Cổ đôngTin tức Cổ đông

CBTT BẤT THƯỜNG – Quyết định số 5316/QĐ-XPHC ngày 11/12/2023 của Cục thuế TP.Hải Phòng

  1. Quyết định số 5316/QĐ-XPHC ngày 11/12/2023 của Cục thuế TP.Hải Phòng về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế tại Chi nhánh Công ty tại đây;
  2. Công văn số 607/TB-VIN ngày 11/12/2023 –  CBTT bất thường về Quyết định số 5316/QĐ-XPHC ngày 11/12/2023 của Cục thuế TP.Hải Phòng tại đây.