Báo cáo tài chínhCổ đông

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 Tải văn bản
Công văn 1169/UBCK-GSĐC v/v gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 Tải văn bản
Cv Giải trình chênh lệch LNST báo cáo riêng quý IV năm 2017 và quý IV năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2017 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 Tải văn bản
Cv Giải trình lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 Tải văn bản
Cv Giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II năm 2017 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2017 Tải văn bản
Cv Giải trình chênh lệch LNST (báo cáo riêng/hợp nhất ) quý I năm 2017 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2017 Tải văn bản