Báo cáo tài chínhCổ đông

Báo cáo tài chính năm 2018

CV SO 30.2019.VIN – Giải trình chênh lệch LNST HN quý I-2019 so với quý I-2018 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018  Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng năm 2018  Tải văn bản
Cv Giải trình LNST báo cáo hợp nhất giữa quý IV năm 2018  Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018  Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2018  Tải văn bản
Cv Giải trình LNST báo cáo hợp nhất giữa quý III năm 2018  Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018  Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018  Tải văn bản
Cv Giải trình chênh lệch LNST báo cáo hợp nhất giữa 6 TĐN 2018 và 6 TĐN 2017  Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ  Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ  Tải văn bản
Cv Giải trình chênh lệch LNST báo cáo hợp nhất giữa quý II năm 2018 và quý II năm 2017  Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018  Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018  Tải văn bản