Báo cáo tài chínhCổ đông

Báo cáo tài chính năm 2016

Cv Giải trình chênh lệch LNST (báo cáo riêng/hợp nhất ) năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 Tải văn bản
Cv Giải trình chênh lệch LNST (báo cáo riêng/hợp nhất ) quý IV năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2016 Tải văn bản
Cv Giải trình chênh lệch LNST (báo cáo riêng) giữa quý 2 năm 2016 và quý 2 năm 2015 Tải văn bản
Cv Giải trình chênh lệch LNST (báo cáo riêng/hợp nhất ) 6 TĐN 2016 và 6 TĐN 2015 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2016 Tải văn bản