Cổ đôngTin tức Cổ đông

Thông Báo Chấp Nhận Giao Dịch Cổ Phiếu Tại Sở Giao Dich Ck Hà Nội

– Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-SGDHN ngày 02 tháng 07 năm 2014  của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trân trọng công bố việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

–   Tên công ty viết tắt:   VINATRANS

–   Địa chỉ trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp HCM.

–   Điện thoại:                  08.39414919                Fax : 08.39404770

   Website:                     www.vinatrans.com

–   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 0300648264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 16/03/2010

2. Vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh

–   Vốn điều lệ: 255.000.000.000 đồng

–   Ngành nghề kinh doanh: Giao nhận và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh, hàng ngoại giao, Đại lý tàu biển, đại lý lưu cước gom và chia lẻ hàng, quản lý container ….

3. Cổ phiếu đăng ký giao dịch

–   Mã chứng khoán: VIN

–   Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

–   Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

–   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

–   Số lượng chứng khoán dăng ký giao dịch: 25.500.000 cổ phiếu

 – Giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 255.000.000.000 đồng

                                                                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                    ( đã ký )


                                                                                                                 VŨ THẾ ĐỨC