Cổ đôngĐiều lệ & Quy chế quản trị Công ty

Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 101/NQ-VIN ngày 31/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã hoàn thành sửa đổi Điều lệ của Công ty (05/4/2022) (xem tại đây)