Tin tứcTin tức & Sự kiện

Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Sáng ngày 31/03/2021, tại Hội trường Công ty 406 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, có Ông Đinh Văn Tâm, thành viên Hội đồng quản trị. Về phía Công ty có các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

Và đặc biệt là sự có mặt của các Quý vị cổ đông đại điện cho 24.635.800 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,61%  tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và đã tiến hành thảo luận, thông qua các nội dung quan trọng như sau:

– Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;

– Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021;

– Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;

– Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

– Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021;

– Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

– Tờ trình thực hiện giao dịch với Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP.

– Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của cả nước nói chung, ngành logistics trong đó có Vinatrans nói riêng. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT và BGĐ đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt trong việc xây dựng các định hướng, có những quyết sách, chỉ đạo kịp thời để điều hành công ty, nhờ đó Công ty hoạt động kinh doanh có lãi và vượt kế hoạch, hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã giao và đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của các cổ đông đối với Công ty.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả, 02 thành viên HĐQT được bầu bổ sung gồm: Ông Hoàng Trọng,  Trưởng VPĐD tại Tp.HCM TCT Thép Việt Nam và Bà Lê Hoàng Như Uyên, Tổng Giám đốc Công ty.

Sau khi có kết quả bầu cử, HĐQT Công ty đã tổ chức họp và nhất trí bầu ông Hoàng Trọng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thay mặt các ông bà vừa được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty, ông Hoàng Trọng – Chủ tịch HĐQT gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các cổ đông Công ty đối với các thành viên HĐQT vừa được bầu. Ông Hoàng Trọng bày tỏ với các cổ đông trong thời gian tới Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban lãnh đạo Công ty nổ lực hết mình, đưa ra những quyết sách phù hợp trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần đưa Công ty phát triển nhanh, mạnh hơn trong những năm tới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

Bà Lê Hoàng Như Uyên - TGĐ Công ty trình bày báo cáo kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội
Cổ đông bỏ phiếu bầu các nội dung trong Đại hội và bầu bổ sung thành viên cho HĐQT
Ông Phạm Khiếu Thành, CT HĐQT tặng hoa chúc mừng 2 tân thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Đinh Văn Tâm và Ông Hoàng Trọng tặng hoa cảm ơn Ông Phạm Khiếu Thành
Lãnh đạo TCT Thép Việt Nam-CTCP chụp hình cùng HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025