Cổ đôngĐại hội Cổ đông

Đại hội cổ đông 2023

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2023
 1. Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2023 tại đây
 2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2023 tại đây
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 tại đây 
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 tại đây
 5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 tại đây
 6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 tại đây
 7. Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS Công ty tại đây
 8. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023 tại đây
 9. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 tại đây
 10. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2023 tại đây
 11. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2023 tại đây
 12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tại đây
 13. Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các công ty có liên quan của người nội bộ tại đây
 14. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại đây
 15. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại đây
 16. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại đây
 17. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 tại đây
 18. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 tại đây
 19. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại đây
 20. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại đây

Tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023