Cổ đôngTin tức Cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại đây
  2. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại đây