Cổ đôngĐại hội Cổ đông

Đại hội cổ đông 2024

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2024
 1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023;
 6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023;
 7. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 8. Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
 9. Trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
 10. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2024;
 11. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2024;
 12. Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp;
 13. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 14. Tờ trình về việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các Công ty có liên quan của người nội bộ;
 15. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 16. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 17. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ 2024;
 18. Báo cáo tài chính Riêng năm 2023;
 19. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023;
 20. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 21. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 22. Mẫu phiếu biểu quyết;
 23. Mẫu phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
 24. Mẫu phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.