Cổ đôngĐại hội Cổ đông

Đại hội cổ đông 2022

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2022
 1. Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2022 tại đây
 2. Quy chế họp ĐHĐCĐ năm 2022 tại đây
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 tại đây                         
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 tại đây
 5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 tại đây
 6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 tại đây
 7. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 tại đây
 8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại đây
 9. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tại đây
 10. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2022 tại đây
 11. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 tại đây
 12. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2022 tại đây
 13. Tờ trình về việc thông qua Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans vào các doanh nghiệp tại đây
 14. Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ logistics với các công ty liên quan tại đây
 15. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty tại đây
 16. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 tại đây
 17. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 tại đây
 18. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tại đây
 19. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đây
 20. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đây
Tài liệu sau đại hội đồng cổ đông năm 2022
 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022
 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022