Cổ đôngĐại hội Cổ đông

Đại hội cổ đông 2021

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021
 1. Chương trình họp ĐHCĐ tại đây  
 2. Quy chế họp ĐHCĐ 2021 tại đây   
 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021  tại đây  
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị  tại đây 
 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát  tại đây 
 6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020  tại đây  
 7. Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021  tại đây 
 8. Tờ trình về việc thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021  tại đây 
 9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại đây
 10. Tờ trình về việc thông qua việc thực hiện dịch vụ logistics với Tổng Công ty thép VN – CTCP và các đơn vị trong hệ thống VNSTEEL. tại đây 
 11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tại đây 
 12. Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại đây 
 13. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam Nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại đây 
 14. Tờ trình Ứng viên được đề cử, ứng củ vào Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại đây
 15. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020  tại đây 
 16. Báo cáo tài chính riêng năm 2020 tại đây 
 17. Lý lịch trích ngang ứng cử viên bổ sung Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020-2025 tại đây
 18. Dự thảo Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam tại đây 
 19. Dự thảo quy chế nội bộ về Quản trị Công ty tại đây 
 20. Dự thảo qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tại đây  
 21. Dự thảo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tại đây 
 22. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại đây
 23. Dự thảo về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại đây
Tài liệu sau đại hội đồng cổ đông năm 2021

– Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2021 tại đây
– Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 tại đây
– Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. tại đây