Báo cáo tài chínhCổ đông

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 Tải văn bản
Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 so với năm 2019 Tải văn bản
CV số 73/2020 Giải Trình Chênh Lệch LNST BCTC Quý III/2020 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2020 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2020 Tải văn bản
BCTC Hợp Nhất 06 TĐN 2020 Tải văn bản
BCTC Riêng 06 TĐN 2020 Tải văn bản
CV Số 66/2020/HĐQT-VIN Giải Trình Chênh Lệch LNST BCTC HN 6 TĐN 2020 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2020 Tải văn bản
CV số 63/2020/HĐQT-VIN V/v Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2020 Tải văn bản
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 Tải văn bản
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2020 Tải văn bản