THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Giấy ủy quyền dự Đại Hội Cổ Đông download  tại đây

- Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 download  tại đây

- Quy chế họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2019 download   tại đây

- Báo cáo KQKD 2018 dự kiến kế hoạch 2019 - 28 03 2019  -  download   tại đây

- Báo cáo của HDQT - 2019 download   tại đây

- Báo cáo BKS VINATRANS - download   tại đây

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 - download   tại đây

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 - download   tại đây

- Tờ trình Thù lao HDQT, BKS - 2019 - download   tại đây

- Tờ trình Chọn công ty kiểm toán - download   tại đây

- Tờ trình thực hiện dịch vụ logistics với TCT và đv cùng hệ  - download   tại đây

- Tờ trình đầu tư xe con  - download   tại đây

 

 

 

 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO