THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 .

 

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018.

 

 

 

 

TÀI LIỆU BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1 - Qui chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT dowload tại đây

2 - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị dowload tại đây

3 - Mẫu đề cử thành viên HĐQT dowload tại đây

4 - Mẫu ứng cử thành viên HĐQT dowload tại đây

5 - Sơ yếu lý lịch dowload tại đây

6 - Tờ trình về việc ứng cử viên bổ sung HĐQT dowload tại đây

 

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

   - Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018 download  tại đây

  - Giấy ủy quyền dự Đại Hội Cổ Đông download  tại đây

  - Quy chế làm việc Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018 download   tại đây

  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và phương hướng kế hoach năm 2018                download   tại đây

  - Báo cáo tài chính năm 2017  ( Xem trong mục Thông tin cổ đông ---> Báo cáo tài chính )

  - Báo cáo của Hội đồng quản trị    download  tại đây 

  - Báo cáo của Ban Kiểm soát    download  tại đây

  - Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2017   download  tại đây

  - Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018   download  tại đây

  - Tờ trình v/v Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018  download   tại đây 

  - Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018   download   tại đây 

  - Tờ trình v/v sửa đổi điều lệ công ty   download   tại đây 

  - Dự thảo điều lệ Công ty   download   tại đây 

  - Dự thảo Qui chế nội bộ về quản trị Công ty   download   tại đây 

  - Bản so sánh dự thảo điều lệ Vinatrans   download   tại đây 

  - Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty   download   tại đây 

  - Dự thảo Qui chế nội bộ về quản trị Công ty   download   tại đây 


 

 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO