THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 .

 

 

-THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017.

TÀI LIỆU BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

- Giấy ủy quyền dự Đại Hội Cổ Đông  download  tại đây

- Mẫu đề cử thành viên HĐQT dowload   tại đây

- Mẫu ứng cử thành viên HĐQT dowload tại đây

- Sơ yếu lý lịch dowload tại đây

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 dowload tại đây

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Chương trình Đại hội download  tại đây

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng

  kế hoạch kinh doanh năm 2017 download  tại đây

- Báo cáo của HĐQT download  tại đây

- Báo cáo của BKS download   tại đây

- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2016 download  tại đây

- Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 download  tại đây

- Tờ trình v/v Thù lao HĐQT và BKS download tại đây

- Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2017 download tại đây

- Tờ trình v/v Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT download  tại đây

 

 

 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO