THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016

-THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016.

- Giấy ủy quyền dự Đại Hội Cổ Đông  download  tại đây

- Chương trình Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016  download  tại đây

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và phương hướng kế hoach năm 2016    download   tại đây 

 - Báo cáo tài chính năm 2015  ( Xem trong mục Thông tin cổ đông ---> Báo cáo tài chính )

 - Báo cáo của Hội đồng quản trị    download  tại đây 

 - Báo cáo của Ban Kiểm soát    download  tại đây

 - Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2015   download  tại đây

 - Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016   download  tại đây

 - Tờ trình v/v Đầu tư phương tiện vận tải năm 2016   download   tại đây 

 - Tờ trình v/v Khai thác các cơ sở đất đai Công ty đang quản lý sử dụng   download   tại đây 

 - Tờ trình v/v Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016  download   tại đây 

 - Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016   download   tại đây 

 - Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh Nghiệp mới   download   tại đây 

Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

        - Nghị quyết HĐQT v/v chia cổ tức 2015

        - Thông báo ngày ĐKCC thực hiền quyền chia cổ tức 2015

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO