THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015.

 

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015-2020   download   tại đây 

- Chương trình Đại hội download  tại đây

- Giấy ủy quyền dự Đại Hội Cổ Đông download  tại đây

- Mẫu ứng cử thành viên HĐQT download     tại đây

- Mẫu đề cử thành viên HĐQT download    tại đây

- Mẫu ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát download    tại đây

- Mẫu đề cử thành viên Ban Kiểm Soát download   tại đây

- Sơ yếu lý lịch download    tại đây

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 - Báo cáo hoạt động 2014, dự kiến kế hoạch 2015    download   tại đây 

 - Báo cáo hoạt động của HĐQT NHIỆM KỲ 2010-2015     download  tại đây 

 - Tờ trình chọn công ty kiểm toán    download  tại đây

 - Tờ trình đầu tư phương tiện vận tải   download  tại đây 

 - Tờ trình niêm yết         download    tại đây

 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014     download   tại đây

 - Tờ trình thoái vốn Nhà nước     download  tại đây

 - Tờ trình thù lao HĐQT – BKS   download     tại đây

 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014   download  tại đây 

 -  Danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát Vinatrans nhiệm kỳ 2015-2020  download    tại đây

 

BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015.

 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015      download  tại đây 

 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015           download  tại đây

 - Công bố thông tin thay đổi HĐQT,BKS,Tổng Giám đốc   download  tại đây

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO