THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014

- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2014

                     - Tải giấy ủy quyền    tại đây

                     - Chương trình Đại hội đồng cổ đông  2014  tại đây

                     - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông   tại đây

                     - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2014   tại đây

                     - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị     tại đây

                     - Đăng ký giao dịch UPCoM    tại đây

                     - Tờ trình phân chia lợi nhuận   tại đây

                     - Tờ trình v/v chọn công ty kiểm toán   tại đây

                     - Tờ trình v/v thù lao HĐQT và BKS   tại đây

                     - Tờ trình v/v sửa Điều lệ công ty    tại đây

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 và Nghị quyết thay đổi Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Vinatrans

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO