THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013

- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013.

 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2013

                     - Tải giấy ủy quyền    tại đây

                     - Chương trình Đại hội đồng cổ đông   tại đây

                     - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông   tại đây

                     - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2013   tại đây

                      - Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2012     tại đây

                      - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012    tại đây

                     - Tờ trình phân chia lợi nhuận   tại đây

                     - Tờ trình v/v chọn công ty kiểm toán   tại đây

                     - Tờ trình v/v Chủ tịch kiêm Tồng Giám Đốc   tại đây

                     - Tờ trình v/v thù lao HĐQT và BKS   tại đây

                     - Tờ trình phương án giảm vốn điều lệ  tại đây

                     - Tờ trình v/v sửa Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu mới của Bộ Tài Chính   tại đây

                     - Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC   tại đây

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013

-Download Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2013  tại đây

-Download Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013  tại đây

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO