THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012

- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012.

  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2012

- Tải giấy ủy quyền và đơn đề cử, đơn ứng cử  tại đây

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012

Download Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012    tại đây

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO