THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011

- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2011

               - Tải giấy ủy quyền  tại đây

               - Tải Chương trình đại hội  tại đây

               - Tải Quy chế, Báo cáo tổng kết và Phương hướng hoạt động 2011  tại đây.

               - Tải tài liệu Báo cáo tình hình quản trị công ty  tại đây

               - Tài liệu báo cáo thường niên năm 2010  tại đây.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Download nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011   tại đây

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO