THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2010

- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2010.

 

Hướng dẫn điền Phiếu tham dự đấu giá theo quy chế đấu giá Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Tp HCM
Nhà đầu tư ghi điền vào phiếu tối đa 2 mức giá, bằng VNĐ, làm tròn 100đ và xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp tối thiểu bằng giá khởi điểm 10.300đ theo mẫu sau ...

Ví dụ trường hợp nhà đầu tư đăng ký 5.000CP 

T lệnh

Mức giá đặt mua (làm tròn 100đ)

Khối lượng CP đặt mua tương ứng

(Làm tròn  100CP)

Bằng số

Bằng chữ

1

11.000 đ

Mười một ngàn đồng

2.000

2

10.300 đ

Mười ngàn ba trăm đồng

3.000

Tổng khối lượng đặt mua

5.000

 

Chú ý sai sót dẫn tới mất tiền cọc  

  1. Đăng ký nhưng không mua.
  2. Đăng ký nhưng chỉ mua 1 phần (mất số tiền cọc tương ứng với số CP đăng ký nhưng không mua)
  3. Đặt giá đặt mua/1 CP thấp hơn giá khởi điểm: 10.300đ
  4. Ghi tổng khối lượng đặt mua lớn hơn khối lượng đăng ký: ví dụ tổng khối lượng là 6.000, 10.000.. (trong khi đăng ký mua 5.000 CP)
  5. Ghi giá đặt mua lẻ, không làm tròn 100đ
  6. Không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu
  7. Khối lượng mua không làm tròn 100 CP (ví dụ 2550 CP và 2450 CP)
  8. Ghi giá bằng chữ sai.
  9. Nộp phiếu tham dự đấu giá chậm: sau  15h ngày 27/03/2009
  10. Nộp tiền trúng đấu giá bổ sung sau ngày 16h ngày 15/04/2009

 

Trường hợp đặt duy nhất 1 giá 10.500 Đ thì ghi như mẫu dưới, dòng 2 có thể gạch hoặc để trống

 

STT lệnh

Mức giá đặt mua (làm tròn 100đ)

Khối lượng CP đặt mua tương ứng

(Làm tròn  100CP)

Bằng số

Bằng chữ

1

10.500 Đ

Mười ngàn năm trăm đồng

      5.000

 

 

 

 

Tổng khối lượng đặt mua

      5000

 

THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG

Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Tp.HCM  

      Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ    phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

 

            BỘ CÔNG THƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO CPH CÔNG TY VINATRANS

                             ------š&›------

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: _____/CV-ĐHĐCĐ

V/v:  Thư mời  tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần VINATRANS

 

 

                                                                                                                             

Tp.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2009

      

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận kho vận Ngoại thương Việt Nam.

 

Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Tp.HCM trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam :  

   -   Vào lúc 8 giờ 30, sáng Thứ Tư ngày 30 tháng 12 năm 2009

   -   Địa điểm: Hội trường Công ty Giao nhận kho vận Ngoại thương Tp.HCM

                  406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Chúng tôi xin thông báo đến Quý vị cổ đông một số vấn đề liên quan đến Đại hội như sau:

   1.  Nội dung Đại hội đồng cổ đông thành lập:

   -   Thông qua Ban Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký đại hội, chương trình đại hội, thể lệ làm việc và cách thức biểu quyết.

   -   Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

   -   Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

   -   Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam theo Phương án Cổ phần hóa đã được duyệt.

   2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập:

   -  Cổ đông của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

   -  Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào Giấy ủy quyền đã in sẵn (gởi kèm công văn này). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

   3.  Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Tp.HCM .

Chúng tôi xin gởi tới Quý vị Bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam. Nếu có ý kiến đóng góp, xin Quý vị ghi vào Phiếu góp ý (gởi kèm công văn này). Hạn cuối Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Tp.HCM nhận đươc phiếu góp ý là ngày 28/12/2009.

   4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Chúng tôi xin gởi tới Quý vị các hồ sơ đề tham gia đề cử hoặc ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi các hồ sơ tham gia đề cử hoặc ứng cử về Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Tp.HCM . Hạn cuối Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Tp.HCM nhận đươc hồ sơ là ngày 28/12/2009.

   5.Phương án sản xuất kinh doanh sau khi cổ phần hóa

Chúng tôi xin gửi tới Quý vị bản dự thảo phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam. Nếu có ý kiến đóng góp, xin Quý vị ghi vào phiếu góp ý ( gửi kèm công văn này ). Hạn cuối Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Tp.HCM nhận đươc phiếu góp ý là ngày 28/12/2009.

   6. Một số vấn đề khác

Chương trình đại hội – thể lệ làm việc và cách thức biểu quyết – thể lệ bầu HĐQT và BKS – Dự thảo thù lao cho HĐQT và BKS.

   7. Địa chỉ gửi Giấy ủy quyền, Phiếu góp ý, Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Tp.HCM: 406 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, Tp.HCM

                                                                                                             Trân trọng kính chào.   

                                                                                              BAN CHỈ ĐẠO CPH CÔNG TY VINATRANS

                                                  ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CPH

                                                  GIÁM ĐỐC CÔNG TY VINATRANS

                                                                                        VŨ THẾ ĐỨC (đã ký)

                                                                                                   

                                                                                                          

Đính kèm công văn này gồm:


   -  Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thành lập

   -  Dự thảo Điều lệ và tổ chức hoạt động + phiếu góp ý

   -  Dự thảo phương án sản xuất kinh doanh + phiếu góp ý

   -  Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

-  Chương trình đại hội

   - Thể lệ làm việc và cách thức biểu quyết

   - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

 

(Đề nghị Quý cổ đông khi đến dự Đại hội chính thức cần đem theo các tài liệu nêu trên )

Download tài liệu :

(click vào đây để download)

    ► Chương trình đại hội

    ► Điều lệ Vinatrans

   ► Quy chế

   ► Thể lệ làm việc và cách thực hiện biểu quyết

   ► Đơn xin đề cử thành viên BKS

   ► Đơn xin ứng cử thành viên BKS

   ► Đơn xin đề cử thành viên HĐQT

   ► Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT

   ► Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa

   ► Phiếu góp ý điều lệ

   ► Giấy ủy quyền

   ► Phiếu góp ý phương án sản xuất kinh doanh

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.

              Trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc trả lãi cho cổ đông .

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Trân trọng thông báo đến quý cổ đông quyết định tạm chia cổ tức 9 tháng hoạt động năm 2010( từ 01/04/2010 đến 31/12/2010).

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO