THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Tin tức dành cho cổ đông

NQ HĐQT và Thông Báo của HĐQT

18.05.2020 20:40

1/ NQ HĐQT số 25/2020/NQ-VIN vv hủy danh sách ngày ĐKCC 24/02/2020 họp ĐHCĐTN 2020.

 

 

 

2/ TB số 26/2020/HĐQT-VIN vv hủy danh sách ngày ĐKCC 24/02/2020 họp ĐHCĐTN 2020.

 

 

3/ TB số 27/2020/HĐQT-VIN vv chốt danh sách ngày ĐKCC 08.06.2020 họp ĐHCĐTN 2020

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO