THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông
09.12.2016 08:43
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014.
09.12.2016 08:42
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013.  
09.12.2016 08:42
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012.
09.12.2016 08:41
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011.
09.12.2016 08:32
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2010
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2010.  
07.12.2016 10:44
no-image
ĐIỀU LỆ QUẢN TRỊ CÔNG TY VINATRANS download   tại đây QUI CHẾ  QUẢN TRỊ CÔNG TY VINATRANS download   tại đây  
07.12.2016 10:42
no-image
- Download  Báo cáo thường niên năm 2019      tại đây - Download  Báo cáo thường niên năm 2018      tại đây - Download  Báo cáo thường niên năm 2017      tại đây - Download  Báo cáo thường niên năm 2016      tại đây - Download Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng...
07.12.2016 10:41
no-image
- Download BCTC HỢP NHẤT 6 TDN 2020 - signed.pdf  tại đây - Download BCTC RIÊNG 6 TDN 2020 - signed.pdf  tại đây - Download CV SO 66-2020 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST BCTC HN 6 TDN 2020 - SIGNED.pdf  tại đây - Download BCTC RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2020  tại đây   - Download BCTC HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2020  tại đây  - Download CV SO 63.2020 VV...
29.11.2016 10:50
no-image
- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam v/v Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty ...
29.11.2016 10:49
no-image
- Nghị quyết HĐQT v/v chia cổ tức 2015 - Thông báo ngày ĐKCC thực hiền quyền chia cổ tức 2015

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO