THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông
22.12.2016 10:14
THÔNG BÁO CHẤP NHẬN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DICH CK HÀ NỘI
v/v  Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tại  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
22.12.2016 10:09
no-image
- Thông báo mất sổ cổ đông Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam của cổ đông Lê Tứ Phương. - Thông báo mất sổ cổ đông Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam của cổ đông Lê Thị Hạnh.  
22.12.2016 10:05
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH.
22.12.2016 10:02
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.
22.12.2016 09:59
no-image
Thông báo v/v Lưu ký cổ phiếu CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam
22.12.2016 09:57
no-image
  Thông báo v/v Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung và giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
22.12.2016 09:55
no-image
    Thông báo của Hội đồng quản trị công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam v/v chia cổ tức năm 2012.
22.12.2016 09:48
no-image
   Công ty đã nhận được thông báo doanh nghiệp giải thể từ Sở Kế hoạch và Đầu tư  TP.HCM ký ngày 25/03/2013 của Công ty con là : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG TOÀN CẦU VINA VINATRANS.  Tải thông báo  tại đây
22.12.2016 09:44
no-image
  CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.
09.12.2016 08:43
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015.

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO