THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông
17.05.2017 02:22
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2016
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS) (V/v Chia cổ tức năm 2016)  
08.03.2017 02:07
Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần giao nhân kho vận ngoại thương Việt Nam và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.  
07.03.2017 19:53
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017
Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 .
27.02.2017 01:26
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trân trọng công bố thông tin về thời gian công bố Báo cáo tài chính
  Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trân trọng công bố thông tin về thời gian công bố Báo cáo tài chính theo nội dung công văn số 972/UBCK-GSĐC ngày 24/02/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
24.01.2017 09:30
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2016
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2016
10.01.2017 02:51
Thông báo v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2017
Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2017.
22.12.2016 14:21
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016
-THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016.
22.12.2016 14:14
Công ty thực hiện quyết toán thuế năm 2015
Vừa qua, Công ty thực hiện quyết toán thuế năm 2015. Cục thuế TP.HCM đã xem xét và quyết định Công ty phải nộp bổ sung thuế .
22.12.2016 14:10
Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2016
Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2016.
22.12.2016 13:44
Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty
  Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam v/v Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty .

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO