THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông
06.06.2018 17:51
Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2018
Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 - signed
14.05.2018 15:50
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán 05-2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
09.05.2018 17:26
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS)                                                             (V/v Chia cổ tức năm 2017)
22.03.2018 17:15
Công bố thông tin v/v từ nhiệm thành viên HĐQT
Công bố thông tin v/v từ nhiệm thành viên HĐQT.....
17.03.2018 11:12
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 .
17.03.2018 10:32
Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS ) xin trân trọng kính mời ...
22.02.2018 14:56
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán 
25.01.2018 08:51
Thông báo v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2018
Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2018.
06.06.2017 04:07
Thông báo v/v lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán năm 2017
Thông báo v/v lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017.
19.05.2017 21:59
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO