THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông
08.04.2019 18:26
 CÔNG BỐ THÔNG TIN  - THAY ĐỔI MẪU CON DẤU DOANH NGHIỆP
  CÔNG BỐ THÔNG TIN  - THAY ĐỔI MẪU CON DẤU DOANH NGHIỆP
14.03.2019 14:46
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 .

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO