THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông
26.03.2020 11:20
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020
Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 .
13.03.2020 11:15
TB MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2020

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO