THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông
Thông báo v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2019
Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2019
Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2018
Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 - signed
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán 05-2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS)                                                             (V/v Chia cổ tức năm 2017)
Công bố thông tin v/v từ nhiệm thành viên HĐQT
Công bố thông tin v/v từ nhiệm thành viên HĐQT.....
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 .
Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS ) xin trân trọng kính mời ...
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán 
Thông báo v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2018
Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2018.

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO