Cổ đôngTin tức Cổ đông

Tăng vốn đầu tư của công ty tại CT TNHH Nissin Logistics

 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam v/v tăng vốn đầu tư của công ty tại CT TNHH Nissin Logistics ( VN )…. Xem tại đây