Cổ đôngTin tức Cổ đông

Đơn xin thôi việc của Bà Ninh Kim Thoa – Trưởng phòng Kế toán Tài chính

Đơn xin thôi việc của Bà Ninh Kim Thoa – Trưởng phòng Kế toán Tài chính tại đây