THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Tin tức dành cho cổ đông
Công bố thông tin v/v từ nhiệm thành viên HĐQT
Công bố thông tin v/v từ nhiệm thành viên HĐQT.....
Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS ) xin trân trọng kính mời ...
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán 
Thông báo v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2018
Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2018.
Thông báo v/v lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán năm 2017
Thông báo v/v lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2016
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS) (V/v Chia cổ tức năm 2016)  
Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần giao nhân kho vận ngoại thương Việt Nam và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.  
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trân trọng công bố thông tin về thời gian công bố Báo cáo tài chính
  Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trân trọng công bố thông tin về thời gian công bố Báo cáo tài chính theo nội dung công văn số 972/UBCK-GSĐC ngày 24/02/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2016
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2016

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO