THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Tin tức dành cho cổ đông
Thông báo v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2019
Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2019
Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2018
Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 - signed
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán 05-2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS)                                                             (V/v Chia cổ tức năm 2017)
Công bố thông tin v/v từ nhiệm thành viên HĐQT
Công bố thông tin v/v từ nhiệm thành viên HĐQT.....
Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS ) xin trân trọng kính mời ...
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán 
Thông báo v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2018
Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ 2018.
Thông báo v/v lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán năm 2017
Thông báo v/v lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017.

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO