THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông
14.03.2019 14:46
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 .
17.03.2018 11:12
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 .
07.03.2017 19:53
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017
Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 .
22.12.2016 14:21
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016
-THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016.
09.12.2016 08:43
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015.
09.12.2016 08:43
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014.
09.12.2016 08:42
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013.  
09.12.2016 08:42
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012.

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO