THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Đại hội đồng cổ đông
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 .
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 .
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017
Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 .
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016
-THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013.  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2010
- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN  VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2010.  

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO