THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

- Download  Báo cáo thường niên năm 2020  tại đây. 22/03/2021

- Download Báo cáo tình hình quản trị năm 2020  tại đây 29/01/2021

- Download  Báo cáo thường niên năm 2019      tại đây

- Download  Báo cáo thường niên năm 2018      tại đây

- Download  Báo cáo thường niên năm 2017      tại đây

- Download  Báo cáo thường niên năm 2016      tại đây

- Download Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016   tại đây 

- Download  Báo cáo thường niên năm 2015      tại đây

- Download Báo cáo tình hình quản trị năm 2015   tại đây 

- Download Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015   tại đây 

- Download  Báo cáo thường niên năm 2014        tại đây

- Download Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014   tại đây 

- Download  Báo cáo thường niên năm 2013      tại đây

- Download  Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013   tại đây

- Download  Báo cáo thường niên năm 2012    tại đây

- Download  Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012  tại đây

- Download  Báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm 2012  tại đây

- Download  Báo cáo thường niên năm 2011  tại đây

- Download  Báo cáo thường niên năm 2010   tại đây

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO