THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

- Download báo cáo tài chính riêng năm 2020  ( 10/03/2021 )  tại đây
- Download Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020  ( 10/03/2021 )  tại đây
- Download Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 so với năm 2019  ( 10/03/2021 )  tại đây

- Download BCTC RIÊNG QUÝ IV/ 2020 tại đây

- Download BCTC HỢP NHẤT QUÝ IV/ 2020 tại đây

- Download Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC Quý IV/2020 tại đây

- Download BCTC RIÊNG QUÝ III/ 2020  tại đây

- Download BCTC HỢP NHẤT QUÝ III/ 2020  tại đây

- Download GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST BCTC QUÝ III/2020 tại đây

- Download CV SO 66-2020 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST BCTC HN 6 TDN 2020 - SIGNED.pdf  tại đây

- Download BCTC HỢP NHẤT 6 TDN 2020 - signed.pdf  tại đây

- Download BCTC RIÊNG 6 TDN 2020 - signed.pdf  tại đây

- Download CV SO 66-2020 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST BCTC HN 6 TDN 2020 - SIGNED.pdf  tại đây

- Download BCTC RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2020  tại đây  

- Download BCTC HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2020  tại đây 

- Download CV SO 63.2020 VV CONG BO BCTC RIENG VA HN QUY 2.2020 - signed tại đây 

- Download BCTC RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2020  tại đây 

- Download BCTC HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2020  tại đây 

- Download BCTC RIÊNG NĂM 2019  tại đây 

- Download BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019  tại đây 

- Download GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST GIỮA BCTC NĂM 2019 VÀ NĂM 2018 CỦA BCTC RIÊNG VÀ HỢP NHẤT tại đây 

- Download BCTC HỢP NHẤT QUÝ IV/2019   tại đây 

- Download BCTC RIÊNG QUÝ IV/2019   tại đây  

- Download  Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC quý IV/2019 và quý IV/2018.   tại đây 

- Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2019    tại đây 

- Download  Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2019    tại đây 

- Download  GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN GIỮA QUÝ III/2019 SO VỚI CÙNG KÝ NĂM TRƯỚC CỦA BCTC RIÊNG VÀ HỢP NHẤT.  tại đây 

- Download BCTC HOP NHAT 6 TDN 2019 - signed.pdf  tại đây

- Download BCTC RIENG 6 TDN 2019 - signed.pdf  tại đây

- Download CBTT - BCTC RIENG-HOP NHAT, GIẢI TRÌNH LNST HN 6 TĐN 2019.pdf tại đây

- Download BCTC HỢP NHẤT QUÝ II/2019  tại đây

- Download DIEU CHINH HOI TO BCTC HOP NHAT 2018.pdf  tại đây

- Download BCTC RIÊNG QUÝ II/2019 tại đây

- Download GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST -  MCK : "VIN" tại đây

  Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2019    tại đây 

Download  CV SO 30.2019.VIN - Giải trình chênh lệch LNST HN quý I-2019 so với quý I-2018.pdf   tại đây 

Download  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng năm 2018    tại đây 

Download  Cv Giải trình LNST báo cáo hợp nhất giữa quý IV năm 2018   tại đây 

Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2018    tại đây 

Download  Cv Giải trình LNST báo cáo hợp nhất giữa quý III năm 2018   tại đây 

Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018    tại đây 

Download  Cv Giải trình chênh lệch LNST báo cáo hợp nhất giữa 6 TĐN 2018 và 6 TĐN 2017   tại đây

- Download  Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ    tại đây 

- Download  Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ    tại đây 

Download  Cv Giải trình chênh lệch LNST báo cáo hợp nhất giữa quý II năm 2018 và quý II năm 2017      tại đây 

- Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018    tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng năm 2017    tại đây 

-  Download Công văn 1169/UBCK-GSĐC v/v gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018   tại đây 

 Download  Cv Giải trình chênh lệch LNST báo cáo riêng quý IV năm 2017 và quý IV năm 2016      tại đây 

- Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017    tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2017    tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017    tại đây 

-  Download  Cv Giải trình lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017      tại đây 

-  Download  Cv Giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II năm 2017      tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017    tại đây 

-  Download  Cv Giải trình chênh lệch LNST (báo cáo riêng/hợp nhất ) quý I năm 2017      tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017    tại đây 

-  Download  Cv Giải trình chênh lệch LNST (báo cáo riêng/hợp nhất ) năm 2016      tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng năm 2016    tại đây 

-  Download  Cv Giải trình chênh lệch LNST (báo cáo riêng/hợp nhất ) quý IV năm 2016      tại đây 

- Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2016    tại đây 

- Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2016    tại đây 

Download  Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2016     tại đây 

Download  Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2016     tại đây 

-  Download  Cv Giải trình chênh lệch LNST (báo cáo riêng) giữa quý 2 năm 2016 và quý 2 năm 2015  tại đây 

-  Download  Cv Giải trình chênh lệch LNST (báo cáo riêng/hợp nhất ) 6 TĐN 2016 và 6 TĐN 2015      tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016   tại đây

-  Download  Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2016          tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016        tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính riêng Quý 1  năm 2016        tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán  năm 2015        tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán  năm 2015        tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2015        tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015       tại đây 

-  Download  Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014    tại đây

-  Download  Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014          tại đây

Download  Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013    tại đây

Download  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013                    tại đây

- Download  Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2012          tại đây

- Download  Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012    tại đây

- Download  Báo cáo tài chính hợp nhất  2011 đã được kiểm toán                 tại đây

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO